Format plugin format_grid is not found. Using default format_singleactivity
 • line 126 of /course/format/lib.php: call to debugging()
 • line 187 of /course/format/lib.php: call to format_base::get_format_or_default()
 • line 35 of /course/format/lib.php: call to format_base::instance()
 • line 2719 of /lib/modinfolib.php: call to course_get_format()
 • line 544 of /lib/modinfolib.php: call to section_info->__construct()
 • line 417 of /lib/modinfolib.php: call to course_modinfo->__construct()
 • line 2204 of /lib/modinfolib.php: call to course_modinfo::instance()
 • line 94 of /filter/activitynames/filter.php: call to get_fast_modinfo()
 • line 78 of /filter/activitynames/filter.php: call to filter_activitynames->get_activity_list()
 • line 42 of /filter/activitynames/filter.php: call to filter_activitynames->get_cached_activity_list()
 • line 176 of /lib/filterlib.php: call to filter_activitynames->filter()
 • line 218 of /lib/filterlib.php: call to filter_manager->apply_filter_chain()
 • line 1303 of /lib/weblib.php: call to filter_manager->filter_text()
 • line 2771 of /course/renderer.php: call to format_text()
 • line 299 of /theme/space/classes/output/core/course_renderer.php: call to coursecat_helper->get_course_formatted_summary()
 • line 242 of /theme/space/classes/output/core/course_renderer.php: call to theme_space\output\core\course_renderer->coursecat_coursebox_content()
 • line 175 of /theme/space/classes/output/core/course_renderer.php: call to theme_space\output\core\course_renderer->coursecat_coursebox()
 • line 2145 of /course/renderer.php: call to theme_space\output\core\course_renderer->coursecat_courses()
 • line 2457 of /course/renderer.php: call to core_course_renderer->frontpage_available_courses()
 • line 121 of /index.php: call to core_course_renderer->frontpage()

Available courses

ЧДБХ 23 дугаар сургуулийн багш, ажилчдын аж байдлын суурь судалгаа

Зорилго: Судалгаанд үндэслэн багш нарын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх төсөл боловсруулж, хэрэгжүүлэх

Тайлбар: Судалгаа бодитой байх нь үр дүнд нөлөөлөх боловч та хэт хувийн асуудал гэж үзвэл зарим асуулгад хариулахаас түтгэлзэж болно. 

БНТ06101-TB БИЕИЙН ТАМИР-6

Энэ стандарт хичээл байна.

Энд битгий ороорой.

Хүүхэд хамгаалал Хүүхдийн хүмүүжил

 

 Хүүхэд бүрийг нийгмийн бүх хүрээнд хамгаалцгаая

ДТ12101-II-УРЗБ Ухаалаг робот зохион бүтээх.

Хөдөлгөөнт, ухаалаг робот зохион бүтээх дадлага ажил.